PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VSEBUJE

Z idejno zasnovo predhodno uskladimo želje investitorja z zahtevami prostorskih aktov in danostmi lokacije. S tovrstno dokumentacijo skladno z predpisi pridobimo projektne pogoje in nekatera soglasja k gradnji.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je prikazana kot sistematična zbirka načrtov v skladu z zakonodajo, ki so potrebni za lažjo odločitev upravnega organa, ki izda gradbeno dovoljenje upravna enota za posamezno vrsto in zahtevnost objekta. V dokumentaciji v imenu investitorja pridobimo vsa potrebna soglasja pristojnih organov. Soglasja mejašev stranka pridobi sama, na osnovi pripravljenih obrazcev. Lahko pripravimo tudi vloge za gradbeno dovoljenje in komunalne prispevke.

Običajno dokumentacijo PGD izdelamo v vsebini, vodilna mapa s splošnimi podatki o objektu v grafični in tekstni obliki:

- Načrt arhitekture
- Načrt gradbenih konstrukcij (za enostanovanjsko hiše le izjava statika)
- Načrt elektroinštalacij (za enostanovanjsko hišo ni predviden)
- Načrt strojnih inštalacij (za enostanovanjsko hišo ni predviden)
- Elaborati, ki so zahtevani glede na vrsto in zahtevnost objekta (zasnova PV, toplotna zaščita objekta, zaščita pred hrupom, načrt odstranitve objekta, načrt odlaganja gradbenih odpadkov….)
- Drugi načrti, če so potrebni ali predpisani za posamezno vrsto objekta

Projektna dokumentacija PZI je nadgradnja projektne dokumentacije PGD dopolnjena z vsemi detajlnimi načrti, seznami materiala, ki so potrebni za izvedbo gradnje ter z podrobnimi popisi za izvedbo posameznih del, z predizmerami, za pridobitev ponudb.
Projektna dokumentacija PID je dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti po končani gradnji upravnemu organu v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekt. Prikazuje izvedeno stanje objekta ter morebitne spremembe glede na PGD in PZI. V primeru zahtevnega objekta je potrebno izdelati tudi dokumentacijo NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta). Splošno o projektih Na enem mestu lahko dobite kompletno storitev. Od uvodnega zasnovanja posameznega tipa objekta, kjer so upoštevane želje naročnika, do pridobitve gradbenega dovoljenja. V projektu arhitekture je maksimalno upoštevana lokacija objekta. Prikazana je dispozicija opreme, lahko pa po dogovoru pripravimo tudi načrt notranje opreme. Po dogovoru je možno izdelati tudi vizualizacijo zunanjosti posameznega objekta ter vizualizacijo interijera. V projektu gradbenih konstrukcij je prikazana zasnova in optimalnost konstrukcije, statična analiza z izračunom konstrukcij obremenjenih z različnimi statičnimi in dinamičnimi obtežbami, ter načrtom in seznamom potrebne armature in betonov v primeru AB konstrukcij, delavniškimi načrti za jeklene in lesene konstrukcije. V primeru rekonstrukcij obstoječih objektov pripravimo program rekonstrukcije na osnovi analize na modelu.

 

Arhitekti so več kot oblikovalci objektov, so tisti, ki ustvarjajo ambiente, v katerih bivamo, se družimo, sproščamo in delamo. So ustvarjalni reševalci problemov, ki prevajajo zahteve lastnika v tridimenzionalno obliko. Poslušajo vas in so vaš zagovornik ves čas trajanja projekta.

 

V vsakem projektu se trudimo najti idealno ravnotežje med številnimi zahtevami po funkcionalnosti, estetiki, ekonomiki, prijaznosti do okolja, varnosti in upoštevanju predpisov.

V podjetju ATBiro pripravljamo projektno dokumentacijo strojnih instalacij za:

  • -Stanovanjske objekte (hiše, večstanovanjske hiše, bloki …),
  • -poslovne in javne objekte (športni objekti, gostinski lokali in restavracije, cerkve …),
  • -ter industrijske in gospodarske objekte (industrijske hale, skladišča, objekti potrebni za opravljanje kmetijske dejavnosti …).

Projektant strojnih instalacij v našem podjetju sodeluje že pri izdelavi idejne zasnove, prav tako, pa pri projektiranju strojnih instalacij sodelujejo tudi arhitekt, statik in projektant elektro instalacij.

V podjetju ATBiro pripravljamo projektno dokumentacijo elektro instalacij za:

-Stanovanjske objekte,
-poslovne in javne objekte,
-industrijske in gospodarske objekte,
-za integrirane in klasične sončne elektrarne,
-ter projektno dokumentacijo za nizkonapetostni priključek, v katerem predvidimo, kako se bo objekt priklopil na električno omrežje

Pri projektu elektro instalacij se najprej skupaj z naročnikom določi za katero zvrst gradnje se bo izvedel elektro projekt oziroma namembnost objekta. Glede na zahtevnost objekta se pri projektiranju upošteva vso trenutno zakonodajo, ki jo je potrebno upoštevati, prav tako pa se upošteva želje naročnika (video nadzor, ozvočenje, govorne naprave …).

Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjske objekte ne potrebujemo projekta elektro instalacij. Je pa projekt elektro instalacij obvezen v projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI). Pri večstanovanjski, poslovni in industrijski gradnji pa potrebujemo projekt elektro instalacij.

V podjetju ATBiro pripravljamo statične izračune oz. elaborat gradbenih konstrukcij za objekte visoke gradnje. Elaborat gradbenih konstrukcij pripravljamo za klasične in montažne objekte. Za enostanovanjske objekte tudi pregledamo objekt in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta.

Strokovna področja projektiranja / storitve:

- Izjava statika
- Izdelava načrta gradbenih konstrukcij
- Izdelava statičnega izračuna
- Dimenzioniranje
- Izdelava armaturnega načrta
- Statična presoja
- Statična sanacija

Akcija meseca za vse vrste in faze gradnje

   BREZPLAČNO SVETOVANE         pokličite:031/379-485

 

PRIMER ANIMACIJE 3D HIŠE